image
image
image
imageimage
image

image

 

 

Sadalahn class (Midalahn)

 

midalahn

 

Unit type: battleship

Ships of the line: Sadalahn, Midalahn
Mechanical designer: Kenki Fujioka

 

image

image

image

image

image

image
image
image
imageimage