Series Information

Xabungle

 

Director:

Yoshiyuki Tomino

Writer(s):

Tsunehisa Ito
Fuyunori Gobu
Soji Yoshikawa
Yoshihisa Araki

Mechanical Designer:
Kunio Okawara

Character Designer:

Tomonori Kogawa

Musical Composer:

Koji Makaino

Airdates:

Japan 02.06.82 - 01.29.83