Series Information

Zeta Gundam

 

Director:

Yoshiyuki Tomino

Writer(s):

Hiroshi Ohnogi
Yumiko Suzuki
Tomoko Kawasaki
Yasushi Hirano
Akinori Endo
Miho Maruo
Minoru Onoya

Mechanical Designer(s):
Kazumi Fujita
Mamoru Nagano
Kunio Okawara
Makoto Kobayashi
Kazuhisa Kondo
Hideo Okamoto

Character Designer:

Yoshikazu Yasuhiko

Musical Composer:
Shigeaki Saegusa

Airdates:

Japan 03.02.85 - 02.22.86
U.S. 05.16.13 - 04.10.14

Theatrical Release:
Japan 05.28.05 - 03.04.06