Series Information

Mobile Suit Gundam

 

Director(s):

Yoshiyuki Tomino
Ryoji Fujiwara (movie 1)

Writer(s):

Yoshiyuki Tomino
Masaru Yamamoto
Kenichi Matsuzaki
Yoshihisa Araki
Hiroyuki Hoshiyama

Mechanical Designer(s):
Kunio Okawara
Yoshiyuki Tomino

Character Designer:

Yoshikazu Yasuhiko

Musical Composer(s):
Yuji Matsuyama
Takeo Watanabe

Airdates:

Japan 04.07.79 - 01.26.80
U.S. 07.23.01 - 09.12.01

Theatrical Release:
Japan 03.14.81 - 03.13.82