Movie Information

Gundam F91

 

Director:
Yoshiyuki Tomino

 

Writer(s):

Yoshiyuki Tomino
Tsunehisa Ito

 

Mechanical Designer(s):

Kunio Okawara
Yoshikazu Yasuhiko

Character Designer:

Yoshikazu Yasuhiko

 

Musical Composer:
Satoshi Kadokura

 

Theatrical Release:

Japan 03.16.91