Series Information

Gundam: The Origin

 

Director(s):

Yoshikazu Yasuhiko
Takashi Imanishi


Writer(s):

Katsuyuki Sumisawa
Yoshikazu Yasuhiko (manga)

Mechanical Designer(s):

Hajime Katoki
Mika Akitaka
Kimitoshi Yamane
Junichi Akutsu

Character Designer(s):

Tsukasa Kotobuki
Yoshikazu Yasuhiko

Musical Composer:

Takayuki Hattori

Video Release:

Japan 02.28.15 -
U.S. 08.01.17 -